Algemene voorwaarden
 1. Algemeen
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon Liambrey beauty & healing en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico's van de behandeling.

3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Betaling

1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

5.betaaltermijn voor trajecten 14 dagen na factuurdatum.
 
6. bij online boekingen gebeurd de betaling onmiddellijk.

 7.in gebruikname van  geschenkbonnen wordt enkel telefonisch geboekt. 

5. Annuleringsvoorwaarden

1.De afspraak kan niet meer geannuleerd worden enkel 1 maal verplaatst.

2.De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te verplaatsen , maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de afspraak.

3.Wanneer de klant de afspraak niet 48 uur voor de afspraak verplaatst , zal het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

4.Wanneer de klant 15 minuten te laat komt, zal het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 
5.In geval van ziekte, gelieve 12 uur op voorhand te verwittigen, zo niet wordt de behandeling in rekening gebracht.

6. Garantievoorwaarden

1. Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling.

2. Deze garantie geldt niet, wanneer De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd. De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7.Aankopen 

1.Op aankopen en geschenkbonnen die in het salon en online worden gedaan is geen geld terug garantie.

2.Het product mag worden geruild wanneer de verpakking ongeopend is.

3.Ruilen mag binnen 7 dagen na aankoop. 

8. Klachtenafhandeling

1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

9. Beschadiging & diefstal

1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

10. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

11.Recht

1.Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Liambrey beauty & healing en de klant is het Belgische recht van toepassing.

2.De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Liambrey esthetiek (www.liambrey-esthetiek.be)

3. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. januari 2023 geupdate.


Privacy statement Liambrey beauty & healing 

Liambrey Esthetiek,Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens: 

Liambrey beauty & healing 

Izegemsestraat 75A

8800 Rumbeke 

info@liambrey-esthetiek.be 

0476/203045

BE0680 371 4601.

1.Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Liambrey beauty & healing respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet. Liambrey beauty &   healing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en /of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres.Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken via de website en /of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

2.Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.

Het afhandelen van uw betaling , verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclame van het salon, afspraakbevestiging, om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, eventuele gevoelige persoonsgegevens als aandoeningen of allergieën die relevant zijn voor het salon.

3.Geheimhouding

Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. Deze gegevens en info wordt niet met derden gedeeld alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.Hoelang bewaren we persoonsgegevens

Liambrey beauty & healing bewaart uw persoonsgegevens zo lang u dit zelf wenst en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5.Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden die met de pagina's van onze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval kunnen wij een goede functionaliteit van onze website niet garanderen.

6.Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij informatie over hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze informatie, waaronder ook het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt door Google gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om hierover rapporten voor ons op te stellen en om adverteerders in te lichten over de doeltreffendheid van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

7.Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, naar waarheid te corrigeren of te verwijderen.

8.Foto's, filmpjes

Voor, tijdens en na de behandeling kunnen foto's en impressie filmpjes worden genomen. Deze foto's en filmpjes worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals sociale media , reclamefolders en op de website.De toestemming wordt altijd mondeling gevraagd. Bij bezwaar van het verspreiden van dit soort materiaal kan dat per e-mail kenbaar gemaakt worden.

Disclaimer

1.Copyright
het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Schoonheidssalon Liambrey beauty & healing informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e- mail contact opnemen met de beheerders van deze website: info@liambrey- esthetiek.be

2. Aansprakelijkheid

1. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant de schoonheidssalon onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

2. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het schoonheidssalon.

3. Het schoonheidssalon besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Het schoonheidssalon aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: info@liambrey-esthetiek.be

4. Het schoonheidssalon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.

5. Het schoonheidssalon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.

6. Het schoonheidssalon streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Het schoonheidssalon kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.

7. De website van het schoonheidssalon kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt. 

3. Wijzigingen

Het schoonheidssalon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.